سینما و کتاب به روایت من hass.ir ll

12313

۴ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

اتوبوس که حرکت کرد ، صدایم را باد برد ...

لشکر خوبان روایت خاطرات تلخ و شیرین سالهایی است که بر زندگی سردار دفاع مقدس مهدیقلی رضایی بنام « جنگ » گذشته است و آنها را معصومه سپهری سالها پیش بر روی کاغذ های سپید ثبت کرد

کافه ی ستاره های قلب یخی ...

یک عاشقانه ساده در روستا می گذرد و روستا مشخصات و ویژگی های خاص خودش از جمله سادگی ، شور و طراوت ، گویش ، لهجه و پوشش و ... را دارد که جز همان پوشش اگزوتیک و مزخرف استارهایش هیچ مشخصه ای از روستایی بودن ندارد

چشمام رو می بستم و می دویدم تا به حیات برسم

دهلیز با پلان های کوتاه بسیاری آغاز می شود که در ابتدا با این شیوه قصد بیان پنج سال گذشته بر زن و امیر علی را دارد ، اما زن کم رنگ و در حاشیه است و پلان های بسیار فیلم کمتر به تلاش های پنج ساله او می پردازد و بیشتر شیطنت های کودک را 

خصوصی بدون کاج و همسر و فرح بخش

رفتارهای مشکوک زن و استرس هایش مدام به آرامش اولیه فیلم خدشه وارد می کند اما متاسفانه فیلم خالی از تعلیق آنچنانی است تا مخاطب را بدنبال خود بکشاند و تماشاگر منتظر رخ دادن لحظه اصلیست و کمتر به پیش بینی و همزاد پنداری با آوا و محسن