سینما و کتاب به روایت من hass.ir ll

12313

سینمای بدون اکشن پر هیجان

12مرد خشمگین تصویر جامعه ای گریزان از از مسئولیت پذیری را به خوبی به تصویر کشید هیئت منصفه دوازده نفره فیلم هریک نماینده گروه های جامعه هستند گروه هایی که به سرانجام و هدف نمی توانند برسند پس صورت مسئله را پاک می کنند و خود را منحل می کنند